این سامانه برای آپارتمان هایی که زندگی توشون حساب کتاب داره نوشته شده! مدیر ساختمون بجای درگیر شدن با حساب کتاب و ... به هر کس نام کاربری و رمزشو میده و تمام!!!

سامانه شارژ ساختمان

این سامانه برای آپارتمان هایی که زندگی توشون حساب کتاب داره نوشته شده! مدیر ساختمون بجای درگیر شدن با حساب کتاب و ... به هر کس نام کاربری و رمزشو میده و تمام!!!